Dokumenty


Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

Domový poriadok

Reklamačný poriadok

TLAČIVÁ

originál tlačiva je potrebné priniesť osobne, tlačivá zaslané mailom nebudú akceptované