Dodávka tepla

Cena tepla je dvojzložková. Znamená to, že sa platia dve zložky ceny, ktoré sú stanovené odlišnou metodikou a odlišné je aj ich účtovanie. Pre zjednodušenie sa dá povedať, že ide o podobný princíp, ako odberatelia poznajú pri odbere elektrickej energie, kde sa samostatne platí fixný poplatok stanovený podľa veľkosti ističa a samostatne sa platí cena za odobratú elektrinu.

Pri platbách za teplo je to veľmi podobné. Aj v tomto prípade je cena zložená z dvoch samostatných zložiek – fixnej ceny a variabilnej ceny.

V minulých rokoch boli odberatelia zvyknutí sčítavať variabilnú a fixnú zložku ceny tepla, aby získali celkovú cenu. Potom si ju vedeli jednoducho porovnať s cenou z predchádzajúceho roka, prípadne s cenou iných dodávateľov. Bolo to jednoduché, pretože obe zložky ceny tepla boli stanovené v rovnakých jednotkách (v EUR/GJ).

V súčasnosti nie je možné takýto jednoduchý prepočet urobiť. Každá zo zložiek ceny tepla je stanovená v iných jednotkách. Fixná zložka ceny tepla je stanovená v EUR/kW regulačného príkonu a variabilná zložka ceny tepla v EUR/kWh odobratého tepla.