Ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti?

  1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahlási vznik poistnej udalosti správcovi. Ak je to možné, zabezpečí základnú fotodokumentáciu (stačí aj mobilným telefónom)
  2. Správca posúdi, či sa jedná o udalosť v spoločných priestoroch, alebo na spoločných zariadeniach bytového domu a uvedenú udalosť nahlási poisťovni, s ktorou má bytový dom uzatvorené poistenie 1).
  3. Poisťovňa poistnú udalosť zaeviduje pridelením čísla poistnej udalosti a v prípade potreby pošle na miesto udalosti likvidátora na obhliadku.
  4. Ak sa jedná o škodu spôsobenú vandalizmom, vlastník resp. správca privolá aj políciu, ktorá o tom spíše záznam.
  5. Správca zabezpečí doloženie všetkých potrebných dokladov poisťovni, ktorá poistnú udalosť v určenej lehote uzavrie a v prípade, že poistná zmluva sa vzťahovala aj na existujúcu poistnú udalosť poukáže finančné plnenie znížené o spoluúčasť na účet bytového domu.

_______________

1)    V prípade vzniku poistnej udalosti na majetku vlastníka bytu/NP, vlastník kontaktuje priamo svoju poisťovňu, s ktorou má uzatvorené poistenie. Nárok na náhradu vzniknutej škody si uplatní zo svojej bytovej poistky, ktorá môže byť následne nárokovaná regresom zo spoločnej poistky bytového domu.